Obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sestal S.C.

Państwa dane osobowe przetwarzane są m.in. w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych, marketingu bezpośredniego produktów lub usług Sestal S.C.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest m.in. nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni produktów lub usług. Przysługuje Państwu sprzeciw na przetwarzanie danych w celach marketingowych, który możne zgłosić na adres mailowy: admin@sestal.pl

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie i na warunkach wskazanych przepisami prawa.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Sestal S.C. ul. Św. Elżbiety 6, 41-905 Bytom

II. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Przetwarzamy dane osobowe w związku ze:

1. Realizacją zamówień

 • Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.
 • Przetwarzane dane: imiona, nazwiska, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne (np.: PESEL). Jeżeli sprzedaż odbywa się z transportem dodatkowo numery rejestracyjne, numer dowodu osobistego lub paszportu kierowcy, a także numer prawa jazdy kierowcy.
 • Podstawa i cele przetwarzania danych:
  1. zawarcie i wykonanie umowy;
  2. wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
   1. przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
   2. składanie i rozpatrywanie reklamacji;
   3. rozliczenie danin publicznoprawnych;
  3. usprawiedliwiony interes prawny:
   1. udokumentowanie realizacji transakcji;
   2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
   3. marketing bezpośredni;
   4. tworzenie zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne;
   5. weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;
   6. archiwizacja.

2. USŁUGAMI TRANSPORTOWYMI NA RZECZ KLIENTÓW

 • Obsługa i weryfikacja usług transportowych.
 • Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.
 • Przetwarzane dane: imię i nazwisko osoby, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne, a także numery rejestracyjne, numer dowodu osobistego lub paszportu kierowcy, a także numer prawa jazdy kierowcy.
 • Podstawa i cele przetwarzania danych:
  1. zawarcie i wykonanie umowy;
  2. wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
   1. przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
   2. składanie i rozpatrywanie reklamacji;
   3. rozliczenie danin publicznoprawnych;
  3. usprawiedliwiony interes prawny:
   1. udokumentowanie realizacji transakcji;
   2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
   3. marketing bezpośredni;
   4. tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;
   5. weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;
   6. archiwizacja.

3. REKRUTACJĄ

 • Prowadzimy rekrutację pracowników.
 • Podmioty, których dane dotyczą: osoby ubiegające się o zatrudnienie.
 • Przetwarzane dane: dane osobowe udostępnione przez osobę rekrutowaną lub firmę rekrutacyjną, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, dane do korespondencji, dane o wykształceniu, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, uprawnienia zawodowe.
 • Dane osobowe w ramach procesu rekrutacji pozyskiwane są na podstawie udzielonej zgody. Osoba, która udzieliła zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 • Podstawa i cele przetwarzania danych:
  1. zgoda;
  2. zawarcie i wykonanie umowy;
  3. wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
   1. przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
   2. rozliczenie danin publicznoprawnych;
  4. usprawiedliwiony interes prawny:
   1. rekrutacja;
   2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
   3. tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;
   4. archiwizacja ( maksymalnie przez okres 3 miesięcy)

4. PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Przetwarzamy dane osobowe w ramach codziennej obsługi przedsiębiorstwa.
 • Podmioty, których dane dotyczą: podmioty, kontaktujące się z firmą, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące, osoby przebywające na naszym terenie oraz w budynkach
  w związku z monitoringiem wizyjnym.
 • Przetwarzane dane: imię i nazwisko osoby, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, dane rejestrowe i ewidencyjne, nr rejestracyjne pojazdów wjeżdżających na teren firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także obraz monitoringu wizyjnego ( do 14 dni). W przypadku naruszenia bezpieczeństwa firmy obraz monitoringu przechowywany jest na potrzeby ewentualnych postępowań przez organy administracji publicznej.
 • Podstawa i cele przetwarzania danych:
  1. zawarcie i wykonanie umowy;
  2. wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
   1. przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
   2. składanie i rozpatrywanie reklamacji;
   3. rozliczenie danin publicznoprawnych;
   4. relacje inwestorskie;
  3. usprawiedliwiony interes prawny:
   1. udokumentowanie czynności;
   2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
   3. marketing bezpośredni;
   4. tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;
   5. weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;
   6. archiwizacja;
   7. zapobieganie i wykrywanie przestępstw (dbamy o bezpieczeństwo).
III. POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub z powszechnie dostępnych źródeł jak GUS, KRS, BIG itp.

IV. BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia umowy.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazać:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:
  1. podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach;
  2. podwykonawcom;
  3. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, m.in.:
  1. inne strony transakcji;
  2. firmy transportowe;
  3. spedytorzy;
  4. agencje celne;
  5. ubezpieczyciele;
  6. organy i urzędy państwowe lub samorządowe;
  7. sądy;
  8. komornicy;
  9. biura informacji gospodarczej;
  10. operatorzy pocztowi i kurierzy;
  11. banki;
  12. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w jakim staną się administratorem danych;
VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przetwarzamy dane przez czas niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zakończeniu go, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie 10 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych.

VII. SPRZECIW NA MARKETING BEZPOŚREDNI

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje sprzeciw na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych, który może zgłosić na adres mailowy: admin@sestal.pl lub listownie na adres podany poniżej.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

IX. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

 1. sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;
 2. usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
 3. ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;
 4. dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 5. przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.

Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email: rodo.tares@tarexgroup.pl lub listownie na adres podany poniżej.

Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji.

Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

Kontakt

Jeżeli chcą Państwo poznać szczegóły naszej oferty, mają Państwo jakiekolwiek pytania lub chcą nawiązać współpracę, zapraszamy do kontaktu z nami:

Płyty Warstwowe:

tel. 798 454 077 Mateusz
tel. 786 865 921 Michał
tel. 517 976 018 Sebastian

Blachy trapezowe:

tel. 506 790 702 Edyta
tel. 504 353 830 Daria

Kręgi:

tel. 510 121 512 Damian

e-mail: biuro@sestal.pl